LVJ Vedtekter

Vedtekter for Lakselv-valdet jaktlag

Gjeldende fra om med jaktsesongen 2011

 §1 Foretakets Navn

 • Foreningens navn er Lakselv-valdet jaktlag

 

§2 Foreningens Sete

 • Foreningens sete er Vågan kommune

 

§3 Foreningens Formål

Lakselv-valdet jaktlag, har som formål å forvalte elgstammen i området på best mulig måte. Lakselv-valdet jaktlag skal i sitt arbeide:

 • Ha en langsiktig forvaltning av elgstammen, med optimal produksjon og avkastning.
 • Uttak av dyr i henhold til tildeling av Viltfaglig Utvalg i kommunen.

 

§4 Foreningens Jaktområde

Grense beskrivelse:

 • fra Dalhaug, hele Vestpollen og til og med Vestpolleidet
 • hele Sildpollnes
 • hele Smaaskjæran
 • hele Stordalen
 • Vaterfjord (til og med Øst, nordøst for skille elv i Vaterfjordmarka)

 §5 Administrasjon

 • Lakselv-valdet jaktlag administreres av styre i Lakselv-valdet jaktlag.
 • Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbelstemme.
 • Hver grunneier har fortrinnsrett til jakt i jaktlaget
 • Utmeldning av Lakselv-valdet jaktlag kan kun skje etter at driftsplanperioden er utløpt og må skje skriftlig innen 1. februar det året utmeldingen skal gjøres aktivt.
 • En utvidelse av Lakselv-valdet jaktlag med andre tilgrensende jaktfelt, utenom de som er nevnt ovenfor, kan skje ved søknad.
 • Jaktfelt som melder seg inn i Lakselv-valdet jaktlag innen 1. april kan da bli medlem samme året som innmeldingen skjer.
 • Skjer innmeldingen senere blir medlemskapet aktivt året etter.
 • Medlemmenes forhold til foreningen skal være i henhold til interne regler.

Styret i Lakselv-valdet jaktlag oppgaver er:

 • Informere jaktlagets medlemmer om årlig kvote tildeling.
 • Avgi årsrapport
 • Lage forslag til driftsplan
 • Innsending av pliktige rapporter til Viltfaglig Utvalg i kommunen.
 • Ha kontakt med myndighetene.
 • Det føres referat fra styremøter og disse gjøres tilgjengelig for medlemmer.
 • Innkalle til årsmøter, medlemsmøter og ekstraordinære årsmøter i samsvar med foreningens vedtekter. 
 • Det føres protokoll ved alle møter. 
 • Leder velges av årsmøtet, mens det øvrige styret konstituerer seg selv.
 • Arrangere årsmøte og avgi årsberetning med revidert regnskap samt utarbeide budsjettforslag og arbeidsplan for kommende år.
 • Arbeide for en rasjonell og forsvarlig forvaltning av fellesskapsressursene i samsvar med lagets formål, jfr. § 3.
 • Fremme forslag om eventuelle endringer av lagets retningslinjer for utnyttelse innen de forskjellige saksområder.
 • Forvalte lagets midler.
 • Fastsette prisen for jakt- og fiskekort.
 • Iverksette de vedtak som er fattet på årsmøtet og fremme saker som best realiserer lagets formål, herunder økt tilslutning til laget, søke samarbeid med tilstøtende lag og spørsmål om felles interesser.
 • Styret har rett til å påtale medlemmer som bryter lagets vedtekter. Ved gjentatte brudd skal det vurderes eksklusjon av medlemmet.
 • Styret velger selv kasserer.

 §6 Andels fordeling

Fordeling av utskutt mengde hver sesong er:

 • Det fordeles 50 % til grunneiere og 50 % til jaktlag.

 §7 Økonomi

 • Lakselv-valdet jaktlag skal ha egen økonomi, dette for å dekke driften av Lakselv-valdet jaktlag.
 • Ingen av grunneierne kan i kraft av eierposisjon disponere over Lakselv-valdet jaktlags formue.
 • Lakselv-valdet jaktlag er selveiende.

 §8 Årsmøtet

 • Høyeste myndighet er årsmøtet. Revisjon eller endring av vedtekter kan kun gjøres av årsmøtet.
 • Endringer av vedtekter kan kun forestas av generalforsamling / årsmøte. Forslag til endring av vedtekter skal behandles på et årsmøte og kan vedtas ved neste årsmøte.

 §9 Oppløsning av Lakselv-valdet jaktlag

 • Oppløsning kan besluttes med 2/3 flertall av ett årsmøte etter å ha vært foreslått på foregående årsmøte.  Minst halvparten av medlemmene må være til stede. 
 • Møter ikke så mange medlemmer kan forslaget vedtas på nytt årsmøte, da med simpelt flertall av de som møter.
 • Før oppløsning må alle avtaler være avviklet og alle forpliktelser dekket.
 • Overskudd etter en oppløsning skal tilfalle en valgt frivillig organisasjon eller lag som driver samfunnsrettet arbeid og eller fritidsforening som fremmer friluftsliv eller slike aktiviteter.
 • Hits: 5742