Lakselv Vassdraget

Dette til orientering 

Lakselv vassdraget er stengt for alt fiske inntil videre.

Vassdraget er stengt av Statsforvalteren i Nordland , for tiden pågår det et prosjekt kalt "Prosjekt utmark" som hadde oppstart i 2011 og ventes avsluttet ved utgangen av 2014

Prosjektet har som hvoedformål å registere alt av fiskearter som vandrer i vassdraget, artsbestemelse, størrelse og kjønn.

 

Målsettningen til foreningen som utfører dette arbeidet for Ferskvannsbiologen AS i Lødingen er å få gjenåpnet lakselva etter avsluttet prosjekt.

Et av hovedpunktene for stening av vassdraget var for dårlig fangstrapportering tidligere mens vassdraget var åpent, samt mangel på forvaltningplan som nå er et krav.

 

Det er utarbeidet og godkjent en forvaltningsplan idag - men i etterkant er det kommet protest fra grunneier (e) samt uenigheter om innholdet om dette.

Foreløpig har ikke foreningen foretatt seg noe vedrørede denne saken - dette med bakgrunn i manglende avklaringer med grunneier (e).

 

Hilsen Styre

  • Hits: 11281