Elgjakta 2017

Elgjakta 2017 er avsluttet 1 desember 2017 

Småvilt vil være delvis stengt f.o.m. 25 september t.o.m. 31 Oktober 2017 grunnet elgjakt. 

DVS.: - I uke dagene er det åpent for Rypejakt - Lørdager og Søndager vil det være rypejakt være stengt for Rypejakt i perioden over.

Elgjakt vil være i helgene i denne perioden.

NB! Medlemmer av Jaktlaget - logg inn å les info angående elg jakta INFO

NB I år vil elgjakta gå fra 25.09.2017 t.o.m. 23.12.2017 ref: kommunalt vedtak for 2017

Utskrift E-post

Elgjakta 2016

Elgjakta 2016

Småvilt jakt er stengt f.o.m. 25 september t.o.m. 17 Oktober 2016 grunnet elgjakt. 

NB! Medlemmer av Jaktlaget - logg inn å les info angående elg jakta INFO

Elgjakta ble avsluttet den 17 Oktober 2016 

Det er igjen åpnet for småviltjakt fra samme dato

Utskrift E-post

Dispensasjon fra gjendende bestemmelser i 2016 Vestpollvassdraget Vågan kommune

NB Det åpnes for fiskekort salg den 14.06.2016 - se Fiske kort

 

Viser til søknad fra Vestpollen Jeger og Fiskeforening datert 26.04.2016 om endring av

fiskebestemmelsene i Vestpollvassdraget i Vågan kommune for sesongen 2016. Foreningen ønsker
fisketid 15.06 – 31.08 for laks, sjøørret og sjørøye, med totalkvote 25 laks, 50 sjøørret og 10 sjørøye
i vassdraget.

Med gjeldende bestemmelser er det åpnet for fiske i Ternvatnet etter laks i perioden 01.07-31.07,
for sjøørret og sjørøye i perioden 01.07-17-08, med sesongkvote 3 laks per fisker.
Miljødirektoratet har hjemmel til å gi dispensasjon fra fisketidsbestemmelsene i spesielle tilfeller,
jf. forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag § 5.
Miljødirektoratet vurderer at den omsøkte endringen i fiskebestemmelsene ikke vil føre til
nevneverdig økt beskatning av de anadrome fiskebestandene i vassdraget. Kunnskap om oppvandring
gjennom oppgangsdata fra fangstfelle tilsier at de foreslåtte endringene i fiskebestemmelsene ikke
vil gi økt fare for skade på naturmangfoldet, jf. naturmangfoldloven § 8.
I perioder hvor det er påbud om å sette tilbake fisk i elva (når totalkvoten for en art er nådd), bør
det innføres tiltak for å redusere faren for at fisk som er fredet krokes på en måte som fører til at
den må avlives.

Vedtak: Med hjemmel i forskrift av 10. mai 2012 om fisketider for fisket etter anadrome

laksefisk i vassdrag, § 5, gir Miljødirektoratet dispensasjon fra gjeldende fisketidsbestemmelser
slik at det i Vestpollvassdraget i Vågan kommune (179.332Z) kan fiskes etter laks, sjøørret og
sjørøye i perioden 15.06 – 31.08. Totalkvote for vassdraget 25 laks, 50 sjøørret og 10 sjørøye.
Sesongkvote 3 laks per fisker. Når totalkvoten for laks og sjøørret i er nådd, skal alt fiske
opphøre. Dispensasjonen gjelder for 2016.

Les mer …

Utskrift E-post

Flere artikler …