2019 Vedtak vassdraget

Vestpollen Jæger og Fiskeforening

Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Saksbehandler: [Deres ref.] 2018/13241 Lovise Marie Vårhus

Svar på søknad om endring av fisketider og lokale fiskeregler for Vestpollvassdraget i Vågan Kommune

Vi viser til søknad datert 16. mai 2019 om endring av fisketid i Vestpollvassdraget i Vågan kommune. Det søkes om utvidelse av fiskesesongen med 41 dager slik at fiske kan utøves 20. juni-31. august. Begrunnelsen for henstillingen er at fjorårets sesong viste en positiv utvikling i laksebestanden og at vassdraget kun i få dager har høy nok vannstand til å være fiskbar.

Gjeldende bestemmelser i elve- og sjølaksefisket (forskrift 10. mai 2012 om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og forskrift 10. mai 2012 om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen), ble innført i 2016 etter en omfattende prosess, med stor grad av lokal involvering. Til grunn for reguleringene, som gis med hjemmel i naturmangfoldloven og lakse- og innlandsfiskloven, ligger bl.a. beskatningsråd fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning og Miljødirektoratets retningslinjer for regulering av fisket etter anadrome laksefisk. Reguleringsarbeidet er både tid- og ressurskrevende for alle involverte. Det framgår av retningslinjene at det legges opp til hovedrevisjoner hvert 4.-5. år og at det i mellomår kun åpnes for helt nødvendige justeringer av bestemmelsene. Eksempler på nødvendige justeringer kan være at det oppstår behov for å redusere beskatningen av hensyn til bestandens levedyktighet, at forutsetningene for gjeldende bestemmelser har vist seg å være feil eller som følge av friskmelding av vassdrag tidligere infisert med G. salaris. At gytebestandsmålet oppnås i reguleringsperioden er en ønsket utvikling, og gir ikke grunnlag for å endre fiskebestemmelsene i mellomår.

Gjeldende fiskebestemmelser i Vestpollvassdraget i Vågan er: Laks: 01.07 - 31.07
Sjøaure: 01.07 - 31.08
Sjørøye: 01.07 - 31.08

Sesongkvote pr. fisker: 3 laks.

Det er kun tillatt å fiske i Ternvatnet

Direktoratet kan ikke se at det er et behov for helt nødvendige justeringer av fiskebestemmelsene i Vestpollvassdraget, jf. retningslinjene for regulering av fiske. Fiskereglene vil derfor ikke bli endret som foreslått. Miljødirektoratet viser til at vassdrag som er organisert i tråd med forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk vil kunne komme med forslag til fisketid

31.05.2019

og andre reguleringstiltak i vassdraget i forbindelse med neste hovedrevisjon av forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag. Etter gjeldende retningslinjer skal forslag fra slike elveeierlag legges til grunn for endelig vedtak såfremt de ikke er i strid med retningslinjene for regulering, som fastsettes av Miljødirektoratet. Neste hovedrevisjon av fiskebestemmelser har planlagt ikrafttreden i 2021.

Hilsen Miljødirektoratet

Link til kilde: 2019 Svar på søknad om endring av fisketider og lokale fiskeregler for Vestpollvassdraget i Vågan Kommune

Utskrift E-post