2017 Vedtak vassdraget

Vestepollen Jeger og Fiskeforening v/Jan Erik Knutsen

Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Saksbehandler: [Deres ref.] 2017/4989 Marianne Reitaas

Dispensasjon fra gjeldende fiskebestemmelser i 2017 - Vestpollvassdraget i Vågan kommune

Viser til søknad fra Vestpollen Jeger og Fiskeforening datert 15.05.2017 om endring av fiskebestemmelsene i Vestpollvassdraget i Vågan kommune for sesongen 2017. Foreningen ønsker fisketid 15.06 – 31.08 for laks, sjøørret og sjørøye, med totalkvote 25 laks, 50 sjøørret og 10 sjørøye i vassdraget.

Med gjeldende bestemmelser er det åpnet for fiske i Ternvatnet etter laks i perioden 01.07-31.07, for sjøørret og sjørøye i perioden 01.07-17.08, med sesongkvote 3 laks per fisker. Miljødirektoratet har hjemmel til å gi dispensasjon fra fisketidsbestemmelsene i spesielle tilfeller, jf. forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag § 5. Miljødirektoratet vurderer at den omsøkte endringen i fiskebestemmelsene ikke vil føre til nevneverdig økt beskatning av de anadrome fiskebestandene i vassdraget. Kunnskap om oppvandring gjennom oppgangsdata fra fangstfelle tilsier at de foreslåtte endringene i fiskebestemmelsene ikke vil gi økt fare for skade på naturmangfoldet, jf. naturmangfoldloven § 8.

I perioder hvor det er påbud om å sette tilbake fisk i elva (når totalkvoten for en art er nådd), bør det innføres tiltak for å redusere faren for at fisk som er fredet krokes på en måte som fører til at den må avlives.

Vedtak: Med hjemmel i forskrift av 10. mai 2012 om fisketider for fisket etter anadrome laksefisk i vassdrag, § 5, gir Miljødirektoratet dispensasjon fra gjeldende fisketidsbestemmelser slik at det i Vestpollvassdraget i Vågan kommune (179.332Z) kan fiskes etter laks, sjøørret og sjørøye i perioden 15.06 – 31.08. Totalkvote for vassdraget 25 laks, 50 sjøørret og 10 sjørøye. Sesongkvote 3 laks per fisker. Når totalkvoten for laks og sjøørret i er nådd, skal alt fiske opphøre. Dispensasjonen gjelder for 2017.

Direktoratet har lagt vesentlig vekt på at endringen er ønsket av lokal forvaltning og at den ikke innebærer nevneverdig økt beskatning av fiskebestandene i vassdraget.

Det kan klages til Klima- og miljødepartementet på dette vedtaket. Eventuell klage sendes Miljødirektoratet innen tre uker etter at vedtaket er mottatt.

Trondheim, 31.05.2017 Hilsen Miljødirektoratet

Kopi til: Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 Bodø

Link til kilde: 2017 Disp_gjeld_fiskebest_Vestpollvassdraget

 

Utskrift E-post